ИНСТИТУТ ПО ПСИХОЛОГИЯ НА ГРУПИТЕ

Институтът по психология на групите, създаден през 2016 г., е научно-изследователски институт за психология, психотерапия и социални изследвания, с национална и международна партньорска мрежа.

В рамките на научни проекти, психологическа и психотерапевтична работа изследваме причините и функциите на душевното страдание и болест в техните индивидуални и социални измерения. По този начин искаме да допринесем за по-нататъшното развитие на груповата психология и психотерапия като наука, форма на терапия и социална психология. В отговор на нарастващия интерес на социални, културни и политически институции към осмисляне и съпътстване на процесите в тях, предлагаме супервизия, консултиране и кризисни интервенции за групи,организации и общности.

В работата си следваме възгледите наинтерсубективната парадигма в психологията и психотерапията,която разглежда взаимоотношенията като взаимообмен между различно организирани субективни светове.

Тези разбирания са особено ценни за нас, защото действат отрезвяващо на специалистите от помагащите професии, като снемат привидните привилегии и власт, с които социалните роли на обучител, терапевт или изследовател традиционно се ползват, и ценят приносите на всички участници в социалната ситуация.