Супервизия

 

През последните десет години супервизията значително разшири своите сфери на дейност и контекст на приложение, оформяйки се като самостоятелна професионална област със съответна рамка и теория.

Като супервизия се определя тази професионална дейност, при която практикуващи специалисти представят своята актуална практика пред друго лице (индивидуална супервизия) или пред група лица (групова супервизия) и с тяхна помощ извършват наблюдение и преглед на това, което се случва в работата им, с цел да придобият знания през опита и да повишат качеството на предлаганите от тях услуги. Всяка друга дейност, която не е фокусирана върху актуалните работни процеси и включва различни аспекти от психосоциалния живот на индивидите, е една или друга форма на консултиране или психотерапия и не може да бъде определена като супервизия.

Супервизията се основава на емпирично потвърдени убеждения, че рефлексията между хората по отношение на тяхната дейност, заедно с изграждането на пространство и взаимоотношения на доверие и прозрачност, водят до пълноценно научаване, както и до едно по-креативно и качествено предоставяне на продуктите от тази дейност. Като резултат ползите от супервизията могат да бъдат обобщени в следните посоки:

  • предлага по-добра защитеност на интересите на клиенти, пациенти, партньори или сътрудници чрез възможността за по-задълбочено изследване и разглеждане на техните случаи;
  • задава рефлексивно пространство за практикуващите специалисти чрез възможност за осветляване на проблемни области в практиката им;
  • предлага възможност за практикуващите да идентифицират силни и слаби страни в своята дейност;
  • предоставя възможност за ориентиране на практиките към най-актуалните и съвременни достижения и осигуряване на професионално развитие;
  • насочва вниманието на практикуващите към етичните и професионални стандарти в работата им;
  • предлага възможност на практикуващите да измерят влиянието на работата върху личния им живот и така да разпознаят персоналния си отговор на професионалната дейност.

Супервизиращите специалисти, от своя страна, изследват, наблюдават, дават обратна връзка и осигуряват пространство за рефлексия както на съзнаваните, така и на несъзнаваните процеси и явления, оказващи влияние върху работата на супервизираните, от позицията на трети, външен за системата наблюдател.

В наши дни супервизията намира приложение в почти всички сфери на обществено-политическия, икономическия и социалния живот – помагащите професии, търговските дружества и компании, държавните и неправителствените организации – в стремежа им да подобряват непрекъснато услугите и продуктите, предоставяни на гражданите, както и капацитета им за адаптиране в една динамично променяща се външна среда.

Институтът предлага:

  • индивидуална супервизия (терапевтична или организационна)
  • групова супервизия (терапевтична или организационна)
  • екипна супервизия (терапевтична или организационна)

За повече информация: Цвятко Георгиев, координатор направление Супервизия към Института, georgiev@pginstitut.com.