Психотерапия

 

Интерсубективната психотерапия изучава междуличностните взаимоотношения в тяхната сложност и многообразие.Тя се опира на няколко важни разбирания:

  • Човекът и неговите проблеми са уникални.
  • Фактори извън нашата осъзнатост влияят на мислите и поведението ни.
  • Човекът не може да бъде разбран извън отношенията, в които се намира. Психичният живот може да бъде обяснен чрез интерсубективните контексти и пресечните точки на субектите, които участват в него.

Хората и техните проблеми са уникални

Това схващане се базира на потвърдени от съвременната психология и невро наука данни, че нашата персоналност се формира през няколко стадия на развитие и това, което се случва с нас от най-ранна детска възраст до настъпване на зрелостта, влияе на начина, по който възприемаме света, на взаимотношенията, които имаме, както и на начина, по който се чувстваме при свързването с другите.

Затова Вашият терапевт ще търси разбиране на Вашите проблеми в контекста на това, кой сте вие като човек, включвайки биографични основания, фамилен и социален контекст.

Трудностите, които изпитваме, често се коренят във фактори извън нашата осъзнатост

Повечето хора интуитивно усещат, че понякога действаме по начини, които не разбираме напълно. Дълбинната психотерапия отчасти се базира на идеята, че не сме в състояние да стигнем до една пълна картина за себе си. Колкото по-малко съзнаваме непонятното в нашето биване и правене, толкова повече то ни контролира, поддържа непродуктивни модели на мислене, способства чувства и действия, които ни ограничават.

Тези проблематични модели са понякога повече очевидни за другите, отколкото за нас.

Ролята на терапевта е да ни помогне да навлезем в един по-дълбок контакт със себе си, и по-специално с мислите и чувствата, които обикновено не са ни достъпни. Това създава възможност за здрави взаимоотношения, за пълноценен и удовлетворяващ живот.

Интерперсонална картина за човека

Отношенията със значимия Друг оказват съществено влияние върху развитието на нашата личност, поведение и т.н. Другите не са вън от мен, „те населяват нишите на моя дом”. (Мерло-Понти)
Интерсубективната психотерапия изследва взаимоотношението пациент-терапевт като модел на динамично интерсубективно поле, даващо представа за начина на свързване на пациента с другите субекти в неговия живот.

Институтът предлага различни форми на психологическа помощ:

  • психологическо консултиране;
  • индивидуална психотерапия;
  • фамилна психотерапия;
  • групова психотерапия.

За повече информация:  Златко Теохаров, координатор направление Психотерапия към Института, teoharov@pginstitut.com.