Организационно консултиране

 

Тази услуга, предлагана от Института, е предназначена за хора в управленски позиции, които ръководят хора, екипи, проекти или организации. Самото управленско консултиране дава възможност на личността да изследва вътрешните си нагласи, представи и емоции по повод на работната си (професионална) роля и свързаните с нея функции. Консултантът изследва преживяванията на клиента, свързани с работните му намерения, изисквания към самия него и колегите, вътрешните съпротиви и тревоги, и помага на консултирания да взема по-информирано и вътрешно обосновано решение. В основата на този подход са психодинамичната и системната парадигма. Те определят емоциите и субективността, като базови в процеса на влизане в социална роля и вземане на решение, както и че контекстът и представата за другия са определящи за съвместния успех.

В поредица от индивидуални или групови срещи се изясняват проблеми в организацията, формулират се решения, търсят се алтернативи, интегрират се нови работни практики и др. Обикновено управленските консултации са по повод затруднение в организацията, работен конфликт, идеи за преструктуриране или интегриране и развитие на нови работни практики. Като цяло обект на консултацията е проектът за преструктуриране и развитие на организацията, възможните  приноси на управлението, пътищата за подобряване на организационната ефективност, подобряване на организационната атмосфера и др. Самите консултации са конфиденциални и регулярни във времето. Те подобряват способността на управленците да разбират по-добре работната си задача, лидерския си стил, тревогите и чувствата си в ръководната роля, промените в контекста и компетентността си да работят с хората и да подобряват тяхната мотивация.

Консултациите биват във формат индивидуални или екипни.

За повече информация: Иван К. Иванов, координатор направление Организационно консултиране към Института, ivanov@pginstitut.com.