ПЪРВИ ТРИДНЕВЕН ТРЕНИНГ СЕМИНАР според стандартите на ЕВРОПЕЙСКАТА АСОЦИАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПО СУПЕРВИЗИЯ – ANSE ниво 2

Период на провеждане: 28ми, 29ти и 30ти юни 2019 г.

Водещ на семинара е Елизабет Алдер от Австрийската асоциация по супервизия и организационно консултиране.

„Като консултантска професия супервизията се фокусира върху взаимодействието между хората, професионалните им задачи и организациите. Осигурява достатъчно пространство и време, за да отрази професионалното функциониране в сложни ситуации и служи главно за развитието на хора, екипи и организации. Подобрява професионалния живот на хората и екипите по отношение на техните роли в институционален контекст. Стреми се да осигури и развитие качеството на комуникацията между членовете на персонала и методите за сътрудничество в различни работни условия.  Предлага подкрепа в различни процеси на размисъл и вземане на решения, както и в предизвикателни и изискващи професионални ситуации и конфликти. Подкрепя изясняването и обработката на задачите, функциите и ролите. Подпомага процесите на промяна, намирането на иновативни решения за нови предизвикателства и мерки за борба с претоварването и професионалното прегаряне“.

При супервизираното учене протича процес, насочен към размисъл и самооценка. Супервизорът е експерт по консултиране на взаимодействието между лицата, професионалните задачи и организациите, но не и непременно практикуващ в конкретна професионална област специалист.

В професията са обособени следните практики:

1. Супервизия на работата с клиенти: осигурява рефлексивно пространство
на професионалисти като напр. социални работници, терапевти в областта на
психосоциалната работа и др, за да развие качеството на професионалното им
отношение и представяне. Фокусът е върху клиентите на супервизираните и работата с тях. Често, но не непременно, тази практика предполага супервизорът да е опитен практикуващ в областта, в която упражнява супервизия.
2. Образователна супервизия за стажанти в курсове за професионално обучение: част от развитието на професионалните компетенции в програмите за обучение. Служи за интегриране на знанията, уменията и ценностите/нагласите, които обучаваните са придобили по време на професионалното си обучение. Фокусът е върху изучаването на специфични методи, умения или подходи: супервизорът следва да е опитен практикуващ.
3. Супервизия за подобряване на професионалното функциониране: фокусът е
върху индивидите, екипите и организациите във всички сфери на работа. Основните цели включват по-високо качество и по-голяма ефективност на работата в професионален контекст. В този смисъл всички професии или работни области могат да се възползват от супервизията. Според това разбиране, супервизорът е експерт за консултиране на взаимодействието между лицата, професионалните задачи и организациите, но не и практикуващ в конкретната област специалист.
4. Организационна супервизия: допринася за ефективното функциониране на
организацията. Провежда се по време на редовни срещи на професионалисти с ръководни функции и техните подчинени и членове на професионални екипи. Акцентът е върху отразяването на връзката между екипа и по-широката организационна среда като проявяваща властовите позиции и институционалното/субективно разбиране на ролите и задачите.
5. Супервизия като мениджърска функция: случва се в организацията на оперативно ниво. Включва управлението и контрола на вече определени и разяснени задачи. Супервизорът тук е част от организационната йерархия. Това разбиране произхожда от англосаксонските страни, използва се главно от наднационални бизнес стуктури, работещи в глобален мащаб.

Предлаганото обучение е подходящо за хора, които в професионалната си дейност в психо-социалната, образователната, организационната и икономическа сфера, се намират в консултираща, подпомагаща или обучаваща позиция спрямо други хора. Съобразено е с изискванията на Европейския професионален съюз.

Графикът на занятията и мястото на провеждане ще бъдат уточнени допълнително. Осигурен е превод на български език.

СРОК за подаване на заявки за участие: 21 юни 2019 г. При необходимост от допълнителна информация – office@bgsupervision.org

ТАКСА УЧАСТИЕ: 90 лева на ден или общо 270 лева. Можете да заплатите по сметката на Фондация „Институт по психология на групите“: Банка ДСК, BG66STSA93000027030280 или на място преди началото на семинара.