В своите изследователски, приложни и образователни практики, екипът ни се опира на знанието и подходите, развити:

  • от динамичната психотерапия за обяснението на несъзнаваните процеси в човешките групи и оранизации;
  • от системното мислене за разбиране природата на конфликта между социално зададените роли и структури и субективното им интерпретиране от индивидите в тях;
  • от интерсубективността като възглед за спецификите на човешките взаимоотношения и
  • от психо-социалния метод на изучаването им, който отчита комплексната взаимовръзка между вътрешния свят на индивидите и социалния контекст, в който той се формира и комуникира с околните.

Специалистите от екипа интегрират в работата си също опит и знания от редица други дисциплини както от сферата на хуманитарните науки, като социология, политология и философия, така и от областта на изкуствата, невробиологията и медицината.