• Да развие и разпространи съвременните концепции и практически аспекти на груповата психология, с цел по-добро разбиране на съзнаваните и несъзнавани процеси, които движат общите поведенчески и управленски модели в обществото.
  • Да анализира с валидни и надеждни методи въпросите на включването, сътрудничеството, противопоставянето, воденето и удовлетвореността от работа в групи, с цел даване на коректна информация и насоки за по-висока ефективност и свързаност на присъствието на индивидите в техните неформални групи, професионални общности и граждански инициативи.
  • Да изработи, адаптира и приложи надеждни методи и инструменти за психо-социална оценка и интервенция на ниво група, организация и общност, които да подпомогнат модернизирането на обществото, с цел поемане на по-голяма отговорност и решителност от хората в процеса на обществена трансформация към демократични модели на живеене.
  • Да създаде широк набор от специалисти, които да бъдат обучени и насърчени да прилагат подобни групови интервенции по системен и компетентен начин, съобразен със световният опит и стандарти в областта.