Управителен съвет

Златко Теохаров, председател
Д-р Иван К. Иванов, член

Експертен съвет

Аделина Тодоровска

Mагистър по психология (СУ „Св. Климент Охридски“), психодрама-терапевт и водещ на групи за собствен опит, обучителни тренинги и семинари в държавни организации, частни фирми и учебни заведения. С консултантска и терапевтична практика. Съ-учредител на Фондация „Психотерапия 2000“. Член БДПГТ и на УС на Български институт по гещалт терапия.  С публикации на български език.

Д-р Антоанета Матеева

Mагистър по Клинична социална работа (НБУ) и доктор по психо-социални изследвания (Университет на Западна Англия). Преподавател в департамент Здравеопазване и социална работа, НБУ. Консултира и супервизира процеси на развитие и промяна в организациите от публичния сектор, бизнеса, помагащите професии и образованието. Член на ISPSO (Международно общество за психоаналитични изследвания на организациите) и OPUS (Организация за промоция на разбирането на обществото).

Ваня Недялкова

Филолог (СУ „Св. Климент Охридски“), магистър по Артистични психо-социални практики (НБУ), преминала обучение за психодрама терапевт (Фондация „Психотерапия 2000“)  и групов аналитик (SFU). С интереси в областта на обучението, консултирането, психосоциалната работа и в управлението на проекти. С преводни публикации на български и английски език.

Десислава Морозова

Преподавател в НБУ, работни изследвания в областта на психология на изкуството, психологическо конструиране на персонажа в изкуството, ролята на архоитектурната среда в психотерапевтичния процес. Създава теория и практика на зрител центрираната арттерапия. Съвместни теоретично и практически ориентирани проекти в областта на психодрамата със Златко Теохаров. Автор и водещ на дългосрочни артистични психо-социални проекти. Водещ индивидуални сесии по екологично личностово развитие.

Златко Теохаров

Психодрама-терапевт (съучредител и член на УС на Обучителенинститут ДЕА), групов психоаналитик и водещ на групи към IAG(Международен институт по групова анализа) Бон, Германия. Преподавател в НБУ (Артистични психо-социални практики и психодрама) и EFHD Дармщат, Германия. Индивидуална, семейна и групова терапевтична практика, консултант и супервизор в полето на психосоциалната, терапевтичната и организационната дейност. Редовен член на БАП и на БДПГТ. Преводи и публикации на български и немски език.

Д-р Иван К. Иванов

Магистър по клинична и социална психология от СУ „Св. Климент Охридски“. Практикува като индивидуален терапевт и обучител в групово-динамичния подход. С опит, като организационен консултант на лидери на НПО и на политически организации. Участвал е в редица изследователски проекти в сферата на общностното развитие и институционалните реформи.

Петър Цикалов

Магистър по Артистични психо-социални практики, (НБУ) дипломиран психодрама-терапевт. Член на БДПГТ и БАП, на ЕС на Фондация „За по-добро образование“; съучредител и член на Управителния съвет на Институт ДЕА. Психодрама обучител към Фондация „Психотерапия 2000”. Консултант към Детската академия на науките, изкуствата и спорта. Консултиране и психотерапия на деца, възрастни, семейства и родители, тренинги за собствен опит и обучителни психодрама групи.

Цвятко Георгиев

Магистьр по история и география, право с професионална квалификация “Психотерапия и консултиране”(НБУ). Медиатор и консултант – психотерапевт, вписан в единния регистьр на медиаторите към Министерство на правосьдието. Участие в група за придобиване на личен опит . С изследователски интереси в областта на наративната психология, анализа на несьзнаваната психична дейност и психодинамика в консултативните, терапевтичните и помагащи практики и професионални дейности. Учредител на ИПГ.