,

ЖЕЛАНИЕ ЗА ГРУПА: Груповодинамичен сензитивен тренинг към ИПГ

Сензитивният тренинг е груповодинамична лаборатория, ориентирана към разкриване и използване на възможностите на групата за себепознание. Взаимодействието на отделния човек с останалите в групата и с групата като цяло е централна тема в семинара.
В този семинар се изправяме пред чувствата, действията и въздействията, които възникват в различни групови ситуации. Създаващите се в хода на семинари структури и модели на отношения могат да бъдат назовани, преживени и рефлектирани. Всеки участник има принос за развитието на групата, която функционира като „сложен организъм” – цялото е повече от сбора на частите.
В хода на лабораторията се стимулира междуличностното общуване в два вида сесии: непосредствено взаимодействие „тук и сега“ (настоящи преживявания, проблеми и поведение) и рефлексия върху тези процеси в групата.
Водещи: Елена Евстатиева и Златко Теохаров
Метод: Групова динамика и динамична групова психотерапия
Продължителност: от 12.04.2024 г. (петък), 13.00 ч. до 14.04.2024 (неделя), 15.00 ч.
Мястото на провеждане ще бъде обявено по-късно.
Цена: 270 лв.
Контакт за записване и информация:

Елена Евстатиева, 0897 803257, restoration_bg@yahoo.com